Nyt fra bestyrelsen

På generalforsamlingen i digelaget den 8. maj 2022 blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen, og på det efterfølgende konstituerende møde blev jeg valgt til formand. Generalforsamlingen sagde tak den store indsats, som den tidligere formand, Anthon Hald, har ydet for Egense Nord Digelag.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

  • Formand – Gunnar Jensen, Kornblomstvej 5, Egense
  • Næstformand – Peter Møller Jensen, Egense Hjørnet 8, Egense
  • Sekretær – Erik Carl Nielsen, Hejrevej 35, Egense
  • Teknisk ansvarlig – Ole Anton Pedersen, Tøtmosen 14, Egense
  • Kasserer – Jørn Dyhr, Ternevej 14, Egense

For at beskytte diget ud mod Limfjorden mod erosion, blev der i 2020 lavet en forstærkning i form af skråningsbeskyttelse med sten af digeskråningen mellem Anemonevej og Lærkevej. Den viste blandt andet sit værd under stormen i januar 2022, hvor vandet stod højt. Denne type forstærkning vil i foråret 2023 blive forlænget med ca. 270 meter mod vest frem til midt for Engparken. I samme ombæring vil udløbet ved brønd 4 (grøften mellem Lærkevej og Glentevej med forbindelse til Kystvejen) blive forlænget, og høfderne i digets vestlige ende vil blive retableret.

Udbudsmaterialet er udarbejdet og udsendt til entreprenører og tilbud skal være modtaget ultimo november. Projektet ønskes udført i første halvår af 2023. De nødvendige tilladelser til projektet er givet fra både Aalborg Kommune og de respektive grundejerforeninger.

Græsklipning på diget er et tilbageværende emne – nogle ønsker diget klippet færre gange – andre flere gange. Jf. vedtægterne er det bestyrelsen, der beslutter niveauet og hyppigheden af klipningen. På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at justere på klipningen af digeskråningerne til fordel for både græssets rodnet og biodiversiteten iøvrigt.

Digelaget har gennem en længere periode gjort Aalborg Kommune opmærksom på, at krav om bidrag til digets vedligeholdelse mv. ikke er tinglyst som servitut på den enkelte ejendom. Det vil sandsynligvis ske inden for det kommende år. Opgaven er alene af administrativ karakter og ændrer ikke på de nuværende forhold. Det betyder, at du som før betaler til digets vedligeholdelse mv. (bidraget er i øvrigt uændret for det kommende år 2023…).

Diget beskytter os mod indtrængning af vand fra Limfjorden og Kattegat, men det giver til gengæld en udfordring for afvanding af arealet ”bag diget” (regnvandet skulle jo gerne løbe gennem grøfterne ud i fjorden igen…). Aalborg Kommune har bedt om et møde med digelaget og repræsentanter for grundejerforeningerne for at blive opdateret om

  • afvandingsforholdene (grøfter) i området generelt
  • afledning af vand fra grøfterne langs Kystvejen
  • den kommende fornyelse af den rørlagte grøft langs Brøndbjerggårdsvej
  • etc.

Vi afventer en ny anmodning fra Aalborg Kommune, så vi kan få en god snak om udfordringerne i de kommende år.

Vi er allerede nu bekendt med, at der til den kommende generalforsamling i 2023 vil være behov for nye kræfter i bestyrelsen. Har du lyst til at hjælpe i bestyrelsesarbejdet med at holde vores dige i topform – og er du nysgerrig på hvad arbejdet går ud på – så kontakt undertegnede eller én i bestyrelsen allerede nu!

Med venlig hilsen

Gunnar Jensen
Formand

Ps. Du kan læse mere under overskriften Arkiv på forsiden af hjemmesiden. 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.