EGENSE NORD DIGELAG

Referat af ordinær generalforsamling 2024 i Egense Nord Digelag

Søndag den 12. maj 2024 kl. 10.00 i

Mou ldrætsforenings klubhus, Ny Høstmarkvej 28, Storvorde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab for 2023 til godkendelse
 5. Budget for 2025 til orientering
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse: (2 på valg i lige år)

Gunnar Jensen (formand) pa valg 2024, villig til genvalg
Peter Møller Jensen (sekretær) på valg 2024, villig til genvalg
Lasse Madsen (næstformand) på valg 2025
Jørn Dyhr (kasserer) på valg 2025
Poul Erik Jensen (teknik) på valg i 2025

Suppleanter: (2 på valg i lige år)

Annette Rosenkilde Jensen på valg 2024, villig til genvalg
Nyvalg til yderligere en suppleant 2024
Ole Anton Petersen (teknik) på valg 2025

7. Indkomne forslag

(skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april iflg. vedtægt)

8. Eventuelt

Inden generalforsamlingen begyndte, opfordrede formand Gunnar Jensen alle deltagere til at komme med en præsentation af navn og sommerhusadresse. Forslaget blev godt modtaget – herefter begyndte årets generalforsamling i Egense Nord Digelag.

I generalforsamlingen deltog 22 personer med i alt 21 stemmer.

Ad 1. Valg af dirigent

Jens Laursen blev valgt til dirigent.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad. 2. Valg af referent

Lasse Madsen blev valgt til referent.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning:

Ved formand Gunnar Jensen

lndkaldelse til generalforsamlingen mv.

lndkaldelsen til generalforsamlingen er sket på hjemmesiden og ved opslag i henhold til vedtægten – og i info-tavlen ved Min Købmand.

De som har tilmeldt sig nyhedsbreve får automatisk besked i deres mailboks.

Man kan i øvrigt finde mange informationer på digelagets hjemmeside, som er www.egensenorddigelag.dk

Græsklipning

Græsklipning på diget er et tilbagevendende emne – nogle ønsker diget klippet færre gange – andre flere gange. Jf. vedtægterne er det bestyrelsen, der beslutter niveauet og hyppigheden af klipningen.

Vi forsøger i bestyrelsen at udføre klipningen af diget både med hensyn til de der færdes på diget, økonomi, græssets rodnet og biodiversiteten i øvrigt.

Muldvarpe bekæmpelse.

Bestyrelsen holder øje med muldvarpenes aktivitet og går i aktion, når det skønnes

nødvendigt. Vi forsøger at være på forkant med muldvarpene om foråret, før de når at sætte nye unger i verden. I 2024 ser der ikke ud til at der har været nogen større aktivitet.

Brønde/klapper og udløb.

Klapper bliver løbende tilset og smurt, ligesom de dårlige klapper bliver udskiftet, samtidig med at der også bliver holdt øje med udløbsrørene.

Skråningsbeskyttelse, Limfjordsdiget

For at beskytte diget ud mod Limfjorden mod erosion, blev der i 2020 lavet en forstærkning i form af skråningsbeskyttelse med sten på digeskråningen mellem Anemonevej og Lærkevej. Den viste blandt andet sit værd under stormen i januar 2022, hvor vandet stod højt.

Derfor blev der også i 2023 udført yderligere skråningsbeskyttelse fra gøften mellem Lærkevej og Glentevej og frem til midt for Engparken.

lgen i januar 2024 viste skråningsbeskyttelsen sit værd under storm og høj vandstand i fjorden. Vi vil i bestyrelsen løbende vedligeholde stenbeskyttelsen for at sikre et stærkt dige.

Tinglysning af krav om medlemskab af digelaget

Digelaget har gennem en længere periode gjort Aalborg Kommune opmærksom på, at krav om bidrag til digets vedligeholdelse mv. ikke er tinglyst som servitut på den enkelte ejendom. Dette arbejde blev afsluttet af GeoPartner ved udgangen af 2023 og den endelige afregning er udgiftsført i 2024.

Opgaven var alene af administrativ karakter og ændrer ikke på de nuværende forhold. Det betyder, at man som før betaler det samme til digets vedligeholdelse mv.

Fremtidige aktiviteter

Afvanding af sommerhusområdet

Som sidste år kan vi konstatere, at klimaforandringerne på sigt kom til at gøre sig gældende, ikke at vi frygter for digets højde eller holdbarhed, men mere i relation til afvanding af arealet bag diget. Her er digelaget også interessent i forhold til de tiltag der kan blive nødvendige. Her er vi fortsat i dialog med grundejerforeningerne gennem fællesforeningen.

Diget beskytter os mod indtrængning af vand fra Limfjorden og Kattegat, men det giver til gengæld en udfordring for afvanding af arealet “bag diget” (regnvandet skulle jo gerne løbe gennem grøfterne ud i fjorden igen…. ). Det gælder bl.a.

 • afvandingsforholdene (grøfter) i området generelt
 • afledning af vand fra grønfterne Iangs Kystvejen
 • den kommende fornyelse af den rørlagte grøft langs Brøndbjerggårdsvej
 • etc.

Senest så vi i januar at en kombination af pludselig tø af store mængder sne, flere dages voldsomme regnskyl og udledning af vand i grøfterne ifm. grundvandssænkning ved kloakarbejdet som fyldte godt op i grøfterne. Vi forventer at presset pa grøfterne igen vil falde til et normalt niveau når kloakarbejdet om et par år er afsluttet.

Fællesforeningen har oplyst, at der er indgået en aftale med entreprenør Sejlstrup om at renovere den rørlagte grøft langs Brøndbjerggårdsvej som en fælles aftale mellem grundejerforeningerne.

Høfder i Limfjorden

Vi er i bestyrelsen blevet rådet til at justere længden på de nuværende høfder, så de går lige Iangt ud i fjorden, således at bølgerne brydes på en lige linje ude i fjorden. Det skulle sikre diget endnu bedre. Fjordbundens begrænsede bæreevne gør desværre også at de eksisterende sten i høfderne med tiden “synker” og med jævne mellemrum skal bringes til “overfladen” igen. “Løse sten” i fjorden ud for moteIIet skaI igen samles sammen, så de kan gøre bedre nytte i hårdt vejr.

Kystvejens passage

Kystvejens passage hen over diget ligger generelt lidt lavere end det øvrige dige, og Aalborg Kommune er forpligtet til at bringe det i orden. Vi gør løbende Aalborg Kommune opmærksom på denne mangen, og vi imødeser at det senest vil ske i forbindelse med bygningen af det nye færgeleje.

Digets generelle tilstand

Bestyrelsen har generelt ansvaret for digets tilstand og jf. vedtægterne skal der med minimum 10 års mellemrum foretages en kontrolmåling af digets højde. Den seneste blev udført i år 2019 og viste at den krævede digehøjde er intakt.

Etablering af “nødvej” via Limfjordsdiget

I forbindelse med kloakarbejdet i området har Aalborg Kommune ansøgt om tilladelse til at etablere en “nødvej” på diget fra Kystvejen nord for Egense Motel og til Annemonevej, da Annomonevej vil blive afspærret fra Konvalvej ifm. kloakarbejdet. Aalborg Kommune er forpligtet til at etablere en midlertidig vej som redningsvej til ambulancer og brandberedskab – og som så også vil kunne anvendes af beboerne af de berørte sommerhusene. Denne tilladelse er naturligvis givet af Digelaget under forudsætning af, at de oprindelige forhold bliver retableret efter kloakarbejdets afslutning. OG vi vil naturligvis igen også henlede Aalborg Kommunes opmærksomhed på, at Kystvejens passage hen over diget fortsat mangler at blive hævet med ca. 25 cm……

Afslutning

Jeg vil rette en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for den entusiasme og store arbejdsindsats, der er ydet det forgangne år. Samtidig vil jeg rette en stor tak til de samarbejdspartnere digelaget har været i kontakt med, for en god og konstruktiv dialog og et godt samarbejde, herunder Aalborg kommune, Vandmiljø v/ Gerd Jungdal.

Pa bestyrelsens vegne

Gunnar Jensen Formand

Ad. 4. Regnskab for 2023 til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af Jørn Dyhr. De enkelte poster blev uddybet og hensættelserne blev forklaret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Budget for 2025 til orientering

Jørn Dyhr fremlagde budgettet til orientering med uændret bidrag for 2025. Budgettet blev taget til efterretning.

Ad. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Til bestyrelsen blev valgt Gunnar Jensen og Peter Møller Jensen.

Som suppleanter blev valgt Annette Rosenkilde Jensen og Anders Heslop Christensen.

Den nye bestyrelse har følgende sammensætning efter valget

Bestyrelse: (2 på valq i liqe år)  

Gunnar Jensen – på valg 2026

Peter Møller Jensen på valg 2026

Jørn Dyhr genvalgt, på valg 2025

Poul Erik Jensen nyvalg, på valg 2025

Lasse R. Madsen nyvalg, på valg 2025

Suppleanter: (2 på valq i liqe år)

Annette Rosenkilde Jensen på valg 2026

Anders Heslop Christensen på valg 2026

Ole Anton Petersen på valg 2025

Ad. 7.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 8. Eventuelt

Under eventuelt og bestyrelsesn beretning fremkom der bl.a. spørgsmål og kommentarer i forhold til følgende emner:

 • Græsslåning generelt og ift. Kattegatdiget
 • Klimasikring – pumper som supplement til klapbrønde
 • Placering af høfter langs Limfjorden
 • Stenbeskyttelse af digeskråning ud for Edderfuglevej
 • Langsigtet plan for vedligehold af diget
 • Dato for afholdelse af generalforsamling og dato indkomne forslag

Emnerne vi blive behandlet på kommende bestyrelsesmøder i digelaget.

Jens Laursen Dirigent

Lasse Madsen Referent

Referatet med underskrifter af dirigent og referent, kan ses ved at klikke ind på referatet fra knappen her under.

Categories: 2024Generalforsamling

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.