Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (med efterfølgende møde og konstituering) blev afholdt lørdag den 24. oktober. De to nye suppleanter blev budt velkommen med en gensidig orientering bordet rundt. Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen, og vi håber og tror på, at alle suppleanter vil bidrage med gode indspark til arbejdet.

Vi besluttede efter generalforsamlingen at husstandsomdele en flyer med opfordring til at tilmelde sig digelagets nyhedsbrev via formularen på Hjemmesiden. Det har haft god effekt, vi har modtaget mange tilmeldinger, og vi er glade for, at mange udviser interesse for digelagets virke. Forhåbentlig udmøntes de mange tilmeldinger i et øget fremmøde på generalforsamlingerne. Det er vigtigt for alle foreninger, at bestyrelser er i dialog med medlemmerne – uanset om der er problemer eller ej.

Bidraget til digelaget er uændret kr. 440,- for året 2021. Det opkræves af Aalborg kommune i 2 rater samtidig med ejendomsskatten.

Bestyrelsen har i 2020 haft emnet klimaforandringer på dagsordenen. Vil den forventede øgende mængde nedbør og tilhørende vandstandsstigning få indflydelse på diget og udledningen af overfladevand gennem klapbrøndene? – er diget forberedt på fremtidens klimaændringer? (se gerne dette link: https://www.berlingske.dk/politik/klimatilpasning-skal-bekaempe-oversvoemmelser-og-hoejt-grundvand. Bestyrelsen har derfor været i tæt dialog med firma WSP (tidligere Orbicon) med henblik på en analyse af udledning af overfladevand gennem klapbrøndene (10) i diget. Analysen blev foranlediget af den særdeles våde vinter 2019/2020, hvor der skete opstuvning af vand i grøfter og på grønne områder. Primært i forbindelse med grøften/røret som løber langs Brøndbjerggårdsvej og ud i brønd 4.
Vi har modtaget et faseopdelt tilbud fra WSP indeholdende en undersøgelse af digets aktuelle tilstand og funktion samt fremtidig funktion ved klimafremskrivning af nedbør og vandstande, men vi har af følgende grunde valgt at se tiden lidt an:

  • Den kommende kloakering og kommunens løbende registrering af grundvandsstanden i området samt fornyelse af rørlægningen langs Brøndbjergårdsvej
  • Den ændrede udledning af drænvand fra Tøtmosen
  • Den øgede fokus på funktion og vedligehold af grøfterne
  • Evt. kommende aktiviteter i regi af Fællesforeningen (grundejerforeningerne)

Bestyrelsen vil fortsat drøfte problemstillingen i foråret 2021 og fremlægge en redegørelse på generalforsamlingen.

Der vil inden længe blive igangsat bekæmpelse af muldvarper (igen). Bestyrelsen er opmærksom på hvordan den nye skråningsbeskyttelse vil fungere i vinter, og vi har stor fokus på forbedring af klapper og udløb.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en God Jul og et Godt Nytår med håbet om, at år 2021 vil indebære en tilbagevenden til en næsten Coronafri dagligdag.

Anthon Hald
  Formand

Categories: 2020Bestyrelsen

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.